Recerca en tecnologies per a la gestió intel·ligent i sostenible del cicle de l’aigua en instal·lacions turístiques.

Pressupost: 1.536.798 €
Ajut concendit: 516.776€ (33,6%)
Durada: 36 mesos

Objectiu del projecte

Investigar sobre noves tecnologies per tal d’optimitzar i dotar de major intel·ligència als principals punts de consum d’aigua, molt especialment en l’àrea recreativa i als diversos sistemes de tractament que existeixen en una instal·lació turística.

Resultats esperats

  • Eina avançada de monitorització del sistema de gestió potencialment aplicable a tot el cicle de l’aigua d’un hotel
  • Eina pel càlcul del impacte del cicle de l’aigua a nivell de petjada hídrica i de carboni en temps real
  • Un sistema d’ajuda a la decisió (SAD) en un hotel en la zona d’aigua d’ús recreatiu.
  • Una solució innovadora de tecnologies avançades pel tractament de l’aigua en un hotel el màxim de sostenible i amb la major reutilització possible, amb un SAD pel control d’aigües residuals.

Estructura del consorci

  • Associació 13%
  • PIME 50%
  • Centre de recerca 13%
  • Gran empresa 25%