Gestió integral de la qualitat i quantitat de les aigües en els processos d’abastiment i distribució.

Pressupost: 1.762.299 €
Ajut concendit: 611.138 € (34,6%)
Durada: 36 mesos

Objectiu del projecte

Desenvolupar eines de monitorització i supervisió que permetin una gestió integral de l’aigua des de la captació fins al punt de consum assegurant-ne la qualitat i minimitzant-ne les pèrdues durant la seva distribució.

Resultats esperats

  • Reduir el temps de detecció de contaminants amb un 30% (temps de detecció) i millorar l’efectivitat en la caracterització de contaminants en les aigües mitjançant l’ús de mostrejadors passius i mesures continuades
  • Millorar la qualitat d’aigua en la xarxa de distribució mitjançant la supervisió de paràmetres de control (incloent paràmetres de qualitat)
  • Reduir un 10% els cabals incontrolats de les xarxes de distribució d’aigua potable
  • Incrementat amb un 15% la eficiència en la gestió de recursos al llarg de la cadena d’abastiment i distribució d’aigua mitjançant l’ús d’eines de visualització i adquisició del coneixement del gestors

Estructura del consorci

  • Universitat 18%
  • PIME 36%
  • Centres de recerca 27%
  • Gran empresa 18%