Electro-depuració d’aigües residuals industrials: Viabilitat tècnica, ambiental i econòmica.

Pressupost: 1.795.728 €
Ajut concendit: 568.080€ (31,6%)
Durada: 36 mesos

Objectiu del projecte

Desenvolupar tecnologia innovadora basada en tècniques d’electrodepuració que permeti disminuir els costos associats a la gestió i al tractament d’efluents residuals de la indústria paperera, química i de curtits.

Resultats esperats

  • Desenvolupar processos més eficients i selectius respecte els processos actuals que permeti obtenir aigua de qualitat adequada en funció del seu destí final
  • Reduir el consum energètic dels sistemes d’electro-depuració
  • Reduir la despesa en la gestió de l’aigua en el sector paperer, químic i de curtits

Estructura del consorci

  • Universitat 14%
  • PIME 57%
  • Centre de recerca 29%
  • Gran empresa 0%