Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l’economia circular.

Pressupost: 2.114.979 €
Ajut concendit: 735.231 € (34,7%)
Durada: 36 mesos

Objectiu del projecte

Desenvolupar nous processos i tecnologies de tractament, recuperació, valorització i reutilització de recursos dels efluents líquids i gasosos resultants de la digestió anaeròbia d’EDAR.

Resultats esperats

 • Sistemes bioelectroquímics per a la conversió del diòxid de carboni present en el biogàs
 • Obtenció d’estruvita utilitzant com a reactiu subproductes miners
 • Precipitació bio-induïda del fòsfor en un reactor Nitritació Parcial-Anammox (NPA)
 • Desenvolupament de tecnologia de biosensors per a compost de fòsfor
 • Procés de reducció autotròfica de l’excedent de N en condicions microaeròbies en un reactor NPA
 • Recuperació de sals d’amoni per adsorció amb zeolites-contactors de membrana
 • Membranes i solució extractora d’un procés d’osmosi directa

Estructura del consorci

 • Universitat 30%
 • PIME 10%
 • Centre de recerca 30%
 • Gran empresa 30%